αϊ is represented by aei, as Βηθσαϊδά, Bēþsaeida; Ἠσαΐας.

Greek ει, which was a long i-sound, is regularly represented by ei (§ 3), as Δαυείδ, Daweid; Ἰάειρος, Jaeirus.

Greek αυ is represented by aw, as Δαυείδ, Daweid; Παῦλος, Pawlus. Agustáu (Luke ii. I) is probably a mistake for Awgustáu.

Greek ευ is represented by aíw, as Εὐνίκη, Aíwneika; Λευΐς, Laíwweis; εὐαγγέλιον, aíwaggēljō.

Greek ου, which was a long close u-sound, is regularly represented by u, as Αὔγουστος, Agustus; Φανουήλ, Fanuēl; Ἰδουμαία, Idumaia; Ἰησοῦς, Iēsus; Ἰούδας, Iudas; Καφαρναούμ, Kafarnaum.

The Gothic representation of the Greek consonants in proper names requires but little comment. The Greek consonants are generally represented by the corresponding Gothic equivalents, that is β, γ, δ, ζ, θ, κ, λ, μ, ν, ξ, π, ρ, σ (ς), τ, φ, ψ; are almost in every case regularly represented by b, g, d, z, þ, k, l, m, n, ks, p, r, s, t, f, ps respectively. For examples see the Glossary below. The following points require to be noticed: ―

The Greek spiritus asper is generally represented by h, as Ἑλισαῖος, Haíleisaius; Ἡλίας, Hēlias; Ἡρωδιανός, Hērōdianus; it is however also occasionally omitted, as in Ἱερουσαλήμ, Iaírusalēm.

An h has sometimes been inserted in the Gothic form between two vowels, as Ἀβραάμ, Abraham; Βηθλεέμ, Bēþlahaím; Ἰωάννης, Iōhannēs.

For Greek τ we have þ in Nazareiþ, Ναζαρέτ.

Greek χ is represented by X in Xristus, Χριστός; but it is generally represented by k, as Antiaúkia, Ἀντιοχία; Tykeikus, Τυχικός. On the other hand Greek κ is represented by X in Xrēskus, Xrēskus.

The inflected forms of Greek proper names in Gothic are given in the Glossary below, so far as they occur in