This is page 990 of An Anglo-Saxon Dictionary by Bosworth and Toller (1898)

This online edition was created by the Germanic Lexicon Project.

Click here to go to the main page about Bosworth/Toller. (You can download the entire dictionary from that page.)
Click here to volunteer to correct a page of this dictionary.
Click here to search the dictionary.

This page was generated on 23 May 2020. The individual pages are regenerated once a week to reflect the previous week's worth of corrections, which are performed and uploaded by volunteers.

The copyright on this dictionary is expired. You are welcome to copy the data below, post it on other web sites, create derived works, or use the data in any other way you please. As a courtesy, please credit the Germanic Lexicon Project.

990 TÓ.

ðam herige, Cd. Th. 227, 3; Dan. 181. Áhyld mé ðín eáre tó inclina ad me aurem tuam, Ps. Th. 70, 2. (Ia) with words implying motion :-- Hig woldon tó Basan ascenderunt per viam Basan, Num. 21, 33: Chr. 1036; Erl. 164, 26. Hé héht him Abraham tó he summoned Abraham to him, Cd. Th. 112, 3; Gen. 1865: 249,18; Dan. 532: Elen. Kmbl. 307; El. 154. (2) where the motion is figurative, (a) with words denoting change of condition, marking that to which a thing is changed, what a thing becomes, to what a thing is brought :-- Hé heora wæter wende tó blóde, Ps. Th. 104, 25 : Cd. Th. 17, 13 ; Gen. 259. Heó alle forsceóp Drihten tó deóflum, 20, 14; Gen. 309: Bt. 38, l; Fox 194, 33. His gebed hweorfe tó fyrenutn, Ps. Th. 108, 6. Forhwerfde tó sumum dióre, Met. 26, 87. Ðá wearð hé tó deófle. Homl. Th. i. 12, 22: Cd. Th. 20, 9 ; Gen. 305. Weorðan tó duste. Ps. Th. 89, 6. Ðú scealt tó frófre weorþan leódum ðínum, Beo. Th. 3419; B. 1707. Weorðan tó wræce, Elen. Kmbl. 33; El. 17. Hí weorþaþ tó náuhte. Bt. 21; Fox 74, 36. Tó hwon sculon wit weorðan ? Cd. Th. 50, 28 ; Gen. 815. Ic tó náwihte eom gebíged ad nihilum redactus sum, Ps. Th. 72, 17, 16. Paulus hine áwende of wóge tó rihte. Homl. Skt. ii. 29, 8. Swá is lár and ár tó spówendre spræ-acute;ce gelæ-acute;ded, Exon. Th. 139, 14; Gú. 593. Ðam yfelan men ne becymþ tó nánum góde, gif hé ðæs hálgan húsles unwurðe onbyrigþ. Homl. Th. ii. 278, 4. (b) with words denoting attainment, reaching to an object :-- Fón tó ríce to come to ens throne, Chr. 871; Erl. 76, 3, and often. Ðé tó heortan grípeþ ádl, Cd Th. 57, 30; Gen. 936. (c) with verbs of attracting, alluring, drawing, forcing, etc. :-- On ðæm weorce ðe hine nán willa tó ne spón, Past. 33; Swt. 215, 10. Done fultum ðe hé him tó áspanan mehte. Ors. 3, 9; Swt. 126, 10. Þurh láre spanan tó gefeán. Andr. Kmbl. 1195; An. 598. Ðæt ða sinhíwan tó swylte geteáh. Exon. Th. 153, 10; Gú. 823. Tó ðam gebede gebæ-acute;don. Cd. Th. 228, 15 ; Dan. 202. v. ge-nýdan. (3) marking the end of extent, (a) marking the object reached :-- Hí woldon witon hú heáh hit wæ-acute;re tó ðæm hefone. Bt. 35, 4; Fox 162, 22. Ðanon wæ-acute;re tó helle duru hund þúsenda míla, Cd. Th. 310, 8; Sat. 723. Sió stów ðe se weg tó ligþ, Bt. 33, 4; Fox 132, 37. Weg tó wuldre, Elen. Kmbl. 2297; El. 1150. Stræ-acute;te tó englum, Cd. Th. 282, 17; Sat. 228. (b) marking degree :-- Gé etaþ tó fylle, Lev. 26, 5. Seóð tó feórðan dæ-acute;le, Lchdm. i. 188, 22. Seó sunne þýstrode tó sweartre nihte, Homl. Skt. ii. 29, ii. Hé wearð tó feore áfyrht he was mortally afraid, Homl. Th. i. 384, 7: Homl. Skt. i. 7, 242. Fæsten tó berenan hláfe a fast when nothing better than barley bread should be eaten. Wulfst. 173, 10. Tó ánum mæ-acute;le fæstende fasting to the point of taking but one meal in the day. Homl. Skt. i. 20, 43. Gif man ðæt fýr sceal tó áhte Scwæncan, Wulfst. 157, 9. Tó náhte not at all, 190, 18 : 191, 3. Wæ-acute;ron hié tó ðæm gesárgode, ðæt hié ne mehton Súð-Seaxna lond útan berówan, Chr. 897; Erl. 96, 8. Wæter-seócnyss hine ofereode tó ðan swíðe, ðæt . . . , Homl. Th. i. 86, 10. Wela ne mæg his hláford gehealdan tó ðon ðæt hé ne þurfe máran ful-tumes, Bt. 29, l; Fox 102, 16. (c) marking result attained, effect produced, so as to produce or become, to (the satisfaction, etc. ). (l) where the object is concrete :-- Tóbrecan tó styccum, Bd. 3, 6; S. 528, 21. Ceorfan tó sticcon, Lev. I. 6. (2) where the object is abstract :-- Ða ðe ealle gewítendlíce ðing tó ðæra apostola efenlæ-acute;cunge (and so imitate the apostles) forseóð for intingan ðæs écan lífes, Homl. Th. i. 398, 23. Hannibal æt ðære ié gewícade eallum Rómánum tó ðæm mæ-acute;stan ege (which was the cause of very great terror to all the Romans), Ors. 4, 9 ; Swt. 194, 8. Geweóx hé him tó wælfylle he grew up to be a cause of destruction to them, Beo. Th. 3427; B. 1711: Salm. Kmbl. 747; Sal. 373. Gif hé hwæt tó góde gefremode. Homl. Th. i. 332, 5: 8, 9: Exon. Th. 297, 1; Crii. 61. Dryhtne tó willan to please the Lord, Andr. Kmbl. 3280; An. 1643. Ðæs ðe gé him tó dare gedón mótan. Exon. Th. 144, 2 ; Gú. 672 : 127, 36: Gú. 397. Tó wundre so as to produce wonder, wondrously, Homl. Skt. i. 23, 654. Tó þance, Andr. Kmbl. 2225; An. 1114: Cd. Th. 32, 20; Gen. 506: Beo. Th. 762; B. 379. Eal ða earfeþu ðe ic gefremede tó fácne, Exon. Th. 272, 10; Jul. 497. (4) marking the end towards which an action or object is directed, (a) with verbs of looking, listening (lit. and fig. ) :-- Beseoh tó mé respite me, Ps. Th. 12, 3. Tó heofenum beseoh, Elen. Kmbl. 166; El. 83. Ðá lócode Petrus tó Paule, Blickl. Homl. 187, 34: Beo. Th. 3313; B. 1654. Hí ðé tó héraþ, Met. 4, 5. v. Iócian, hýran. (b) with verbs of pointing, directing :-- Se Dryhtnes dóm wísade tó nýdgedále, Exon. Th. 129, 4; Gu. 415. Tæ-acute;can tó, Cd. Th. 175, 22; Gen. 2899. (c) with verbs of urging, prompting, inciting, etc. :-- Onbryrde tó godcundre láre, Blickl. Homl. 33, 23: Andr. Kmbl. 2237; An. 1120. Úsic lust hwæteþ tó ðærre mæ-acute;ran byrig, 574; An. 287. (d) with words denoting destination, intention, etc. :-- Hé monige démde tó deáðe, Elen. Kmbl. 997; El. 500: Exon. Th. 247, 31; Jul. 87. Mec gesette Crist tó compe, 389, 3; RS. 7, 2. His ríce ðæ-acute;r wé tó gesceapene wæ-acute;ron, Homl. Th. ii. 6, 27: Bt. 25; Fox 88, 7. (e) with words denoting address :-- Ðá cwæð se Hæ-acute;lend to him, Mt. Kmbl. 8, 4. Ðæt hié tó ðam beácne gebedu ræ-acute;rde, Cd. Th. 227, 23; Dan. 191. Ic clypige tó ðé, Ps. Th. 21, 2. Wíte-brógan ðe ðú tó mé beótast, Exon. Th. 250, 35; Jul. 137: Bd. l, 27; S. 493, 30: 5, 12; S. 628, 43. Habbaþ wé tó ðæm mæ-acute;ran æ-acute;rende, Beo. Th. 545; B. 270. (f) with words denoting hostility :-- Ðæt folc

mæ-acute;nde tó him Arone (contra se et Aaron), Past. 28, 6; Swt. 201, 4: Ors. 3, 7; Swt. 120, 5: Beo. Th. 5994; B. 3001: Ps. Th. 70, 22. Monige ðe tó mé feohtaþ multi qui bellant me, Ps. Th. 55, 3. Mé feóndas tó feohtaþ, 68, 17: 58, I. (g) with words denoting preparation, aptness, readiness, or the reverse :-- Fýsan tó ráde. Elen. Kmbl. 1960; El. 982: Cd. Th. 173, 12; Gen. 2860. Hé ða leóde wenede tó wuldre, Andr. Kmbl. 3360; An. 1684. Hét hié tó ðam síðe gyrwan, 1590; An. 796. Late tó ðam orlege, 94; An. 47. Tó gefeohte gearu, Num. 21, 33: Elen. Kmbl. 45; El. 23. Ealdordóm tó hwónlíc tó swá micelre bodunge, Homl. Th. i. 38, 6. Gleáwast tó wÍge and to gewinne. Ors. 4, l ; Swt. 154, 33. , (h) marking the object of a feeling or operation of the mind :-- Se ðe næfþ. lufe tó Godes sceápum, Homl. Th. i. 240, 18: 334, 7. Ic hæbbe geleáfan to Gode, Cd. Th. 34, 27; Gen. 544. Næs him tó éðle wynn, Andr. Kmbl. 2326; An. 1164. Ne biþ him tó hear-pan hyge, ne tó wífe wyn, ne tó worulde hyht, Exon. Th. 308, 23-26; Scef. 44, 45. Abraham tó Gode cýððe hæfde. Homl. Th. ii. 190, 12 : 558, l: i. ID, 3. Cynengas ðe tó Gode lytelne ege hæfdon, Lchdm. iii. 442, 24. Ða de tó ðé egsanáhtan qui timent te, Ps. Th. 118, 79. Nán neát nyste næ-acute;nne andan, ne næ-acute;nne ege tó óþrum. Bt. 35, 6; Fox 168, 10. Ðæt hé hæbbe clæ-acute;ne heortan tó mannum, Wulfst. 239, 18. Hié hæfdon ungeþwæ-acute;rnesse tó eallum folcum, Ors. 6, 3; Swt. 258, I : Homl. Th. i. 38, 14. Swá hwæt swá gé habbaþ on eówrum móde tó æ-acute;nigum men, 266, 30. Sió heánes ðe hié tó hopiaþ, Past. 41; Swt. 299, 5 : Met. 7, 44. Ðonne gelýfe ic tó Gode, ðæt hit ðam men gehelpe, Lchdm. 11. 290, 9: Chr. 1036; Erl. 165, 16. Hi hogedon tó níðe, Ps. Th. 77, 20. Tó ðam beteran hycgan and hyhtan, Fragm. Kmbl. 82 ; Leas. 43. Tó swice þencan, Exon. Th. 317, 16; Mód. 61: Beo. Th. 2281 ; B. 1138. Tó reáfláce ræ-acute;d áþencean to devise counsel that has robbery for its object, Ps. Th. 61, 10. Se cyning beþóhte swíðost tó Arpelles his ealdormenn, Ors. I. 12; Swt. 52, 20. (i) marking a purpose to be effected, an end to be served, to some end, for some purpose :-- Hé ásende ðone sunn tó úre álýsednesse, Homl. Th. ii. 6, 9. Ðæt folc geðafode ðæt sume leofodon tó wudunge and tó wæterunge, 222, 29. Álesen tó láre, Elen. Kmbl. 571; El. 286. Ofu onhæ-acute;tan tó cwale cnihta feorum. Cd. Th. 229, 32 ; Dan. 226. Hé up áhóf bord tó gebeorge, Byrht. Th. 135, 40; By. 131. Hié tó gebede feóllon they fell down to pray, Cd. Th. 48, 18; Gen. 777: Andr. Kmbl. 2054; An. 1029. Hé genam on eallum dæ-acute;l æ-acute;htum sínum tó ðam gielde, Cd. Th. 90; Gen. 1501: 175, 6; Gen. 2891. Hié werod læsse hæfdon tó hilde a smaller band had they for battle. Elen. Kmbl. 97 ; El. 49. Tó ðam ic eom ásend therefore am I sent. Lk. Skt. 4, 4. -; . Tó hwan ys ðiss forspilled to what purpose is this waste? Mt. Kmbl. 26, 8. Tó hwan becóm ðú wherefore art thou come? 50: Soul Kmbl. 34; Seel. 17. Tó ðam (ðon) ðæt in order that, to the end that, Ors. 1, 10; Swt. 48, 23 : Lchdm. iii. 438, 19: Chart. Th. 436, 26. (j) marking an object for the benefit or service of which anything is intended, for :-- Hé onféng líchoman gegyrelan tó his godcundnesse. Blickl. Homl. 9, 27. Hé hæfde xx elpenda tó ðæm gefeohte, Ors. 4, i; Swt. 154, 30. Wénen hí him máran méde tó . . . Gif hí him máran méde tó ne wénaþ. Past. 59; Swt. 449, 12-13. Hé ðé worhte tó me, Cd. Th. 50, 32; Gen. 817. Hé gewyrceþ to wera hilde helm oþþe hupseax, Exon. Th. 297, 5 ; Crii. 63. Hié wæ-acute;pna náman tó ðon ðæt hié heora weras wrecan þóhton they took arms for this reason, that they intended to avenge their husbands ( cf. Goth. du þé ci pro eo quod). Ors. l, 10; Swt. 44, 32. (5) where position (lit. or fig. ) is marked, (a) marking juxtaposition, next to, at, by, alongside :-- Hí man bebyrigde tó hyre were she was buried by her husband, Homl. Th. i. 318, l: ii. 188, 5. Hé gesette ða hálgan róde tó his heáhsetle swilce him tó geféran, H. R. loi, 10. Hié setton him tó heáfdum hilderandas. Beo. Th. 2488; B. 1242. Mid olfendes hæ-acute;rum tó líce (next the body) gescrýdde, Homl. Th. ii. 506, 23: Homl. Skt. i. 12, 36. Wyrm tó fýre warm at the fire, Lchdm. i. 374, 10: Exon. Th. 393, 36 ; Ru. 13, ll. Tó hire freán sittan to sit by her lord. Beo. Th. 1287; B. 641. Symle hí sæ-acute;ton ætsomne tó gereorde. Homl. Th. ii. 506, 22. Gesittan tó symble, Cd. Th. 259, 33; Dan. 701 : Judth. Thw. 21, 12 ; Jud. 15. Hiera súþgemæ-acute;ro licgeaþ tó ðæm Reádan Sæ-acute;, Ors. l, l; Swt. lo, 34: 16, 13. Seó forme India líþ tó ðæra Síl-heorwena ríce, seó óðer líþ tó Médas, seóðridde tó ðam micclum gársecge, Homl. Th. i. 454, 12-13. Þeáh ðe se Hálga Gást ne beó swutollíce genemned tó ðam Fæder and tó ðam Suna along with the Father and the Son, ii. 56, 29. (b) marking the place where an object is, in, on :-- Ic cýðe ðám geréfan tó gehwylcere byrig (þurh ealle míne ríce, other MS. ), L. Ath. i. prm. ; Th. i. 194, 3. Hé gesette ludas tó bisceope tó Godes temple. Elen. Kmbl. 2114; 1. 1058. tó horse on horseback. Exon. Th. 298, 7a Crä. 81. (c) fig. , marking position or condition in which an object is placed :-- Tó gewealde in the power of, at the disposal of, Cd. Th. 112, 7; Gen. 1867: 132, 32; Gen. 220. . : 290, 15; 831. 415. (d) with verbs of joining, adding to, cleaving, etc. :-- Gesamnian sáwle tó líce. Met. 17, 12. Hé sæ-acute;lde tó sande scip. Beo. Th. 3838; B. 1917. Geðeódde sum wer him tó, Homl. Th. ii. 504, 22. v. clifian, geþeódan, ícan, (e) marking order, next to, after :-- Tó mínre méder and geswys-trum ðú mé eart se leófesta freónd secundum matrem meam sororesque . meas, acceptissime, Nar. i. 12: Shrn. 108, 20. S&c-hachek;s lohannes wæs ealra