This is page 1294 of An Anglo-Saxon Dictionary by Bosworth and Toller (1898)

This online edition was created by the Germanic Lexicon Project.

Click here to go to the main page about Bosworth/Toller. (You can download the entire dictionary from that page.)
Click here to volunteer to correct a page of this dictionary.
Click here to search the dictionary.

This page was generated on 18 Jan 2020. The individual pages are regenerated once a week to reflect the previous week's worth of corrections, which are performed and uploaded by volunteers.

The copyright on this dictionary is expired. You are welcome to copy the data below, post it on other web sites, create derived works, or use the data in any other way you please. As a courtesy, please credit the Germanic Lexicon Project.

1294 YMB-ÆRNAN -- YMB-BINDAN.

Cd. Th. 47, 11; Gen. 759: 23, 5; Gen. 354: Exon. Th. 306, 21; Seef. 11. (e) marking an object throughout or along which there is position or movement :-- Ic læ-acute;rde sibbe ymb ða burh Hierusalem and manige þeóda, Blickl. Homl. 185, ll. Hé ymb ðæs wæteres stæð werod samnode, Elen. Kmbl. 119; El. 60: 453; El. 227. Æfter dúnscræfum, ymb stánhleoðo, Andr. Kmbl. 2467; An. 1235: 3152; An. 1578. Ymb ða weallas scínaþ engla gástas, Cd. Th. 305, 25; Sat. 652. Ymbe hárne stán tigelfágan trafu stódan, Andr. Kmbl. 1682; An. 843. Ymbe Sanere feld, Salm. Kmbl. 417; Sal. 209. Ymb healfa gehwone, Exon. Th. 4, 31; Cri. 61. Sár eft gewód ymb ðæs beornes breóst, Andr. Kmbl. 2495; An. 1249. (f) marking an object round which anything moves :-- Faraþ ymbe ða burh circuite urbem, Jos. 6, 3, 12: Beo. Th. 6319; B. 3170. Hý him ymb hond flugon, Exon. Th. 146, 14; Gú. 709. Hí ymb ða eaxe hwearfaþ, Bt. 39, 3; Fox 214, 23: Met. 28, 22. II in combination with útan :-- Hé ymb ðás útan hweorfeþ, Exon. Th. 422, 13; Rä. 41, 5. (2) temporal, (a) at :-- Ymbe (embe, v. l.) underntíde . . . ymbe ða sixtan and nigoðan tíde circa horam tertium . . . circa sextant et nonam horam, Mt. Kmbl 20, 3, 5. Ymbe underntíd, ðá ðá se bróðor wæs gewunod tó mæssigenne, Homl. Th. ii. 358, 20. Ofer Eástron ymbe gangdagas oððe æ-acute;r, Chr. 891; Erl. 88, 16. On ðýs geáre ymb Martines mæssah, 913; Erl. 100, 33. Ymb ðone tiéman wæ-acute;ren micel snáwgebland, Ors. 4, 8; Swt. 186, 33. Þeáh hine mon gefó ymb niht, L. In. 72; Th. i. 148, 8. (b) after :-- Ic sende rén nú ymb seofon niht ofer eorðan adhuc et post dies septem ego pluam super terram, Gen. 7, 4. On ðisse tíde nú ymbe twelf mónð tempore isto in anno altero, 17, 21. Næs hit lengra fyrst ac ymb áne niht, Beo. Th. 270; B. 135. Ymb twá niht, Cd. Th. 181, 18; Exod. 63. Ymb fyrst wucan bútan ánre niht, Menol. Fox 172; Men. 87. Ymb fíftig nihta æfter ðære gecýþdan æ-acute;riste, Blickl. Homl. 133, 13. Hé forþférde ymb .xx. wintra his ríces, bútan án ne wæs ðágyt gefylled defunctus est anno regni sui vicesimo necdum impleto, Bd. 5, 18; S. 635, 19. Ymb hwíle, Blickl. Homl. 217, 30. Ymb long, L. In. 21; Th. i. 116, 7: Bt. 39, 2; Fox 214, 8. Ymb tela micel fæc, Chr. 942; Erl. 116, 21. Ymbe án lytel, Jn. Skt. 16, 16. Ymb lytel fæc, Elen. Kmbl. 543; El. 272. Ymbe geára rina, Chr. Pref.; Erl. 3, 17. Ymb wintra hwearft, Exon. Th. 188, 5; Az. 41. (b 1) where the point from which the time is measured is given by ðæs, (a) preceding :-- Ðæs ymb án geár, Ors. 3, 10; Swt. 138, 28: 3, 11; Swt. 152, 19: Chr. 871; Erl. 74, 6, 8, 14, 25: Exon. Th. 29, 21; Cri. 466. Ðæs ymb óðer swylc bútan ánre wanan, Menol. Fox 279; Men. 141: 359; Men. 181. Ðæs ymbe lytel, Chr. 1038; Erl. 167, 6. Ðæs ymb litel fæc, Guthl. 18; Gdwin. 76, 6. (β) following :-- Ymb feówer hunde wintra and ymb feówertig ðæs ðe Tróia áwésted wæs anno post eversionem Trojae ccccxiv, Ors. 2, 2; Swt. 64, 20. Ymb .xxxi. wintra ðæs ðe hé ríce hæfde. Chr. 755; Erl. 48, 25. Ymbe .xli. wintra bútan ánre niht ðæs ðe Ælfréd cyning forþférde, 941; Erl. 116, 2: 606; Erl. 20, 25: 855; Erl. 68, 32: Cd. Th. 167, 21; Gen. 2769. Ymb swýðe lang ðæs ðe hine God álýsde, Ps. Th. 17, arg. (b 2) of recurring periods :-- Saturnus ne cymþ ðæ-acute;r æ-acute;r ymb þrittig wintra ðæ-acute;r hé æ-acute;r wæs, Bt. 39, 3; Fox 214, 25. Æ-acute;lce geáre ymbe twelf mónaþ, Ors. 1, 10; Swt. 46, 9. Æ-acute;fre ymbe ðæt feórðe geár, Lchdm. iii. 246, 13. Simble ymb þrítig nihtgerímes, Andr. Kmbl. 313; An. 157. Symble ymbe seofon niht, Soul Kmbl. 19; Seel. 10. Emb stemn uicissim, Germ. 388, 77: Scint. 140, 17. (c) of past time :-- Ymb þreó niht com þegen Hæ-acute;lendes the Saviour's servant came three days ago, Cd. Th. 291, 5; Sat. 426. Ðæs ymb áne niht, 300, 26; Sat. 571. (3) in figurative senses, about, (a) marking approximation :-- Ymb ðæt plus minus, Wrt. Voc. ii. 117, 50: 68, 24. (b) marking the object of speaking, enquiry, telling, etc. :-- Hé ymb Godes word and Cristes geleáfan (Godes word ymbe Cristes geleáfan, M. 422, 9) bodude and læ-acute;rde, Bd. 5, 11; S. 626, 29. Ymb ðín líf sprecan, Cd. Th. 32, 25; Gen. 508: 110, 34; Gen. 1848: Beo. Th. 3194; B. 1595. Hé sægde ymb Godes ríce, Blickl. Homl. 117, 13. Wítgan sægdon ymb ðæt æþele bearn, ðæt . . . , Exon. Th. 73, 26; Cri. 1195. Hælde se cyng swíðe deópe spæ-acute;ce wið his witan ymbe ðis land, hú hit wæ-acute;re gesett, Chr. 1085; Erl. 218, 23. Wé cweþaþ lof ymb hié. Blickl. Homl. 149, 32. Wé beót áhófon ymbe heard gewinn, Byrht. Th. 138, 3; By. 214. Ðislíc cýðan ymb dígle wyrd, Elen. Kmbl. 1077; El. 541. Æ-acute;rendgewrit ymb Cristes þrowunga, Blickl. Homl. 177, 3. Fitte ymb fisca cynn, Exon. Th. 360, 6; Wal. 1. Hé gieddade ymb his æ-acute;riste, 236, 10; Ph. 572. Ðá ðá hí umbe óþer þing gesprecon hæfdon umbe ðæt hí sprecan woldon, Chr. 1070; Erl. 208, 12. Se esne ðe ic hér ymb sprice, Exon. Th. 430, 32; Rä. 44, 17: Met. 10, 45. Ðe ic ðé recce ymb, 17, 20. Ymb ðæt áscian, Bt. 39, 4; Fox 216, 29. Gif ðú gehýre ymb ðæt hálige treó fróde frignan, Elen. Kmbl. 881; El. 442: 1065; El. 534: Beo. Th. 712; B. 353. (c) marking the object of thought, feeling, etc. :-- Giorne ymb láre, Past. pref.; Swt. 3, 10. Giémen ymb ða gehiérsuman, 12; Swt. 74, 14: Exon. Th. 267, 13; Jul. 414. Hé ná ymb his líf cearaþ, Beo. Th. 3077; B. 1536. Ymb sáwle forht, Exon. Th. 456, 10; Hy. 4, 64. Ymb ðæs geongan feorh onbryrded, Andr. Kmbl. 2236; An. 1119. Ymb da mé fyrwet bræc, Salm. Kmbl. 493; Sal. 247. Heó wundrade ymb ðæs weres snyttro, Elen. Kmbl. 1914; El. 959. Ðæt seó forlæ-acute;tene cyrice ne hycgge ymb ða ðe on hire neáwiste lifgeaþ, Blickl. Homl. 43, 1: Exon. Th. 473, 3; Bo. 9: Menol. Fox 571; Gn. C. 55. Ic þence ymbe míne synna cogitabo pro peccato meo, Ps. Th. 37, 18: Cd. Th. 26, 18; Gen. 408. Ymb wundorwyrd willan gefylde, Elen. Kmbl. 2139; El. 1071. Ic nát ymbe hwæt ðú tweóst, Bt. 5, 3; Fox 12, 12. (d) marking the object with which an action is concerned :-- Is máre nédþearf ðæt wé winnon ymbe úre sáule þearfe, Blickl. Homl. 99, 10. Ymb land sacan, Menol. Fox 568; Gn. C. 53: Beo. Th. 5012; B. 2509: 1019; B. 507. Ðæt hé hié ymb ðæt ríce gesémde, Ors. 3, 7; Swt. 114, 17: Salm. Kmbl. 505; Sal. 253. Hí sendon æ-acute;rendracan ymbe frið, Ors. 3, 11; Swt. 142, 2. Hig dydon ymbe hyne (in ei) swá hwæt swá nig woldon. Mt. Kmbl. 17, 12. Ðú ymb ðínne esne dydest wel weorðlíce bonitatem fecisti cum servo tuo, Ps. Th. 118, 65. Hwæt ymb hine gedón wæ-acute;re quid erga se actum esset, Bd. 4, 31; S. 610, 39. Hú hine mon ymbe gedón wolde quid ergo eum agere rex promisisset, 2, 12; S. 513, 20. Ðæt hé móste dón embe ða æþelingas swá hé wolde, Lchdm. iii. 424, 27. Ymb his womdæ-acute;da Waldendes dóm, Ps. C. 19. Hé wæs ymbe Godes þeówdóm ábisgod, Blickl. Homl. 211, 31. Beón, wesan ymb to be about a business, be occupied with a matter or a person :-- Gif gé ymb woruldcunde dómas beón scylen secularia judicia si habueritis, Past. 18; Swt. 131, 6. Hwonne hé móste beón ymbe ðæs líchaman oferfylle, Wulfst. 236, 11. Wit sculon git deóplícor ymbe ðæt beón, Bt. 5, 3; Fox 12, 12. Gif hwylc ðis dón nylle and læs ymbe beó ðonne wé gecweden habbaþ, L. Ath. i. 26; Th. i. 212, 28: iv. I; Th. i. 222, 2. Hé byð á ymbe ðæt án, hú hé on manna sáulum mæ-acute;st gesceaðian mæge, L. C. E. 26; Th. i. 374, 25. Hé sæ-acute;de ðæt Aldberht and Alhhún wæ-acute;ron æ-acute;r ymb ðæt ylce, Chart. Th. 140, 14. Ðás feówero ymb woeson ( = woeron?) ðás bóc these four were engaged on this book, Mk. Skt. p. i. 3. Hé cwæð ðæt hé ne mihte embe munuclíf smeágan, ac wolde beón embe his þincg, Homl. Skt. i. 6, 120. Emban ða steóran beon, L. Ath. v. 11; Th. i. 240, 17. Settaþ ða tó démerum ðæt hié striénen and stihtien ymb ða eorðiícan ðing ut ipsi dispensationibus terrenis inserviant, Past. 18; Swt. 131, 8. Ðá gesomnodon wé Ús ymb ðæt, L. Alf. 49; Th. i. 56, 19. Gif hwá wiccige ymbe æ-acute;niges mannes lufe (alicujus amoris gratia), L. Ecg. P. iv. 18; Th. ii. 208, 31. Hiá sieredon ymbe ðone cyning, Bt. 16, 2; Fox 52, 21: Cd. Th. 38, 15; Gen. 607. Mé seredon ymb secgas monige, 296, 6; Sat. 498: Ps. Th. 54, 18. (e) marking the object in relation to which circumstances are stated :-- Ic ðé cýðe hú hit wæs ymb ðæt lond æt Funtial, Chart. Th. 169, 16. Sceolde unc yfele gewurðan ymb ðæt heofonríce, Cd. Th. 25, 3; Gen. 388. Hú ymb ðæt sceolde, Exon. Th. 378, 7; Deór. 12. Sý ymb ríce swá hit mæge, 301, 29; Fä. 26. Hú ða wísan sind wundorlíce ymb ðæs fugles gebyrd, 223, 16; Ph. 360. Ðæt wundor ymb ðone beorhtan beám, Elen. Kmbl. 2507; El. 1255: 1324; El. 664. II. with dative, (1) local :-- Ða weorod ðe him ymb férdon and stódon, Blickl. Homl. 99, 25: Beo. Th. 5188; B. 2597. Ða hire midore ymbe þræ-acute;gaþ, Met. 28, 23. Geseó ic him his englas ymbe hweorfan, Cd. Th. 42, 5; Gen. 669. Him ymb flugon engla þreátas, 300, 21; Sat. 568, (2) temporal :-- Embe geára ymbrynum, Homl. Th. i. 104, 21. Æ-acute;fre ymbe geáres ymbrynum, Lchdm. iii. 238, 25. (3) figurative :-- Hé férde embe sumere neóde, Homl. Th. ii. 508, 15. III. without a case :-- Æghwider ymb swá swá Édwines ríce wæ-acute;re quaquaversum imperium Aeduini pervenerat, Bd. 2, 16; S. 519, 38. Ðonon eode gehwyder ymb (circnmquaque), 3, 17; S. 543, 26. Hié wæ-acute;ron ymb eal útan mid eágum besett, Past. 38; Swt. 195, 19. Hring útan ymb bearh, ðæt heó ðone fyrdhom þurhfón ne mihte, Beo. Th. 3011; B. 1503. Hygeþ ymbe se ðe wile, Met. 19, 1. Þencð ymb se ðe wile, 20, 27. Déð ymbe moncynnes fruma, swá him gemet þinceþ, 29, 41. Ðá cýdde man, ðet hí man eáðe befaran mihte, gif man ymbe beón wolde, Chr. 1009; Erl. 141, 34. Hé cýðde hú hé ymbe wolde, gif hé hine gemétte he shewed what he would have been about, if he had found him, Homl. Th. i. 82, 18. [A. R. Kath. Marh. umbe: O. E. Homl. Laym. umbe, embe: Orm. ummbe; Piers P. um: O. Sax. umbi: O. Frs. umbe: O. H. Ger. umpi: Icel. umb, um.]

ymb-ærnan; p. de To go round :-- Ða gelamp ðætte Peahte ðeód com of Scyþþia lande and ymbærndon éall Breotone gemæ-acute;ro, ðæt hí cómon on Scotland upp contigit gentem Pictorum de Scythia, circumagente flatu ventorum, extra fines omnes Brittaniae Hiberniam pervenisse, Bd. 1, 1; S. 474, 10. v. ymb-irnan.

ymb-bæ-acute;tan; p. te To put restraint upon, curb :-- Se mid his brídle ymbebæ-acute;ted hæfð ymbhwyrft ealne eorþan and heofenes Dominus orbis habenas temperat, Met. 24, 37.

ymb-begang. v. ymb-bígness.

ymb-beran; p. -bær, pl. -bæ-acute;ron; pp. -boren To surround :-- Se wæs æ-acute;ghwonan ymbboren brondum, Exon. Th. 277, 15; Jul. 581. Ymbbeara glosses circumferre, Mk. Skt. Lind. Rush. 6, 55.

ymb-bígness, e; f. A bending round, a bend of a river :-- Ðæt mynster is of ðam mæ-acute;stan dæ-acute;le mid ymbbígnesse (ymbbegange [ymbegang?], v. l.: ymbebégnesse, M. 424, 10) Tweode streámes betýned monasterium Tuidi fluminis circumflexu maxima ex parte claudilur, Bd. 5, 12; S. 627, 25.

ymb-bindan; p. -band, pl. -bundon; pp. -bunden To bind about :--